เสียงสวดมนต์


เสียงสวดมนต์

เสียงสวดมนต์

   หากต้องการเสียงเพลงธรรมะที่เกี่ยวกับบทสวดมนต์ คลิกที่นี่
 
 
ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001ทำวัตรเช้า (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)
002ทำวัตรเย็น (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)
003บทสวดธรรมจักร
004บทสวดธรรมจักร (แปล)
005บทสวดพาหุง
006พระคาถาชินบัญชร
007พระคาถาชินบัญชร (แปล)
008พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
009พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)
010เมตตาพรหมวิหารภาวนา หรือ เมตตาใหญ่ โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
011ธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสุตตัง + บทสวดถวายพรพระ โดย วัดอัมพวัน
012บทสวดทำวัตรเช้า โดย วัดอัมพวัน ใหม่
013บทสวดทำวัตรเย็น โดย วัดอัมพวันใหม่
    

ชุด 2. เสียงสวดมนต์ (แปล) สวนโมกขพลาราม
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย
002ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง
003ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง
004ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง
005ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา
006อดีตปัจจเวกขณปาฐะ
007อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ
008เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
009ภารสุตตคาถา
010ภัทเทกรัตตคาถา
011ปุพพภาคนมการ
012ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
013รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ
014สรณคมนปาฐะ
015สัพพปัตติทานคาถา
016ทวัตติงสาการปาฐะ
017ธัมมคารวาทิคาถา
018อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
019อริยธนคาถา
020บทพิจารณาสังขารชุด 3. มนต์พิธี
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
คำอาราธนา
001อาราธนาศีล 5 (1)
002อาราธนาศีล 5 (2)
003อาราธนาพระปริตร
004อาราธนาธรรม
ถวายพรพระ
001นโม
002พุทธัง
003อิติปิโส
004พาหุง
005มหาการุณิโก
006ชะยันโต
007ภะวะตุสัพ
งานมงคล
001รับศีล 5
002อาราธนาพระปริตร
003นโมตัสสะ
004พุทธังสะระนัง
005โยจักขุมา
006นโม อะระหะโต
007อเสวะนา
008ยังกิญจิ
009เมตตัญจะ
010อัปปะมาโณ
011อัตถิโลเก
012วิปัสสิสสะ
013สักกัตตะวา
014โพชฌังโค
015ยันทุน
016ทุกขัปปัตตา
017ภะวะตุสัพ

ให้พร
001ยถา
002สัพพี
003กาเลทะทันติ
004อายุโท
005อัคคะโตเว
006ยัสมิง
007ยานีธะภูตา
008มงคลจักวาฬใหญ่
009ภะวะตุสัพ


บทปลงสังขาร
001เกสาผมหงอก
002มนุษย์เราเอ๋ย 1
003มนุษย์เราเอ๋ย 2
004สังขารร่างกาย
    
400 ชุด AUDIO
ยุวพุทธิกสมาคมฯ(Ebi ได้รับซีดีจากคุณสมาชิกเว็บลานธรรม) ใหม่
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001บทสวดมนต์โพชฌงคปริตร (บาลี)
002บทเพลงไพเราะ โพชฌงคปริตร (สรภัญญะ) ประพันธ์โดย สุภาพ นิลไพรัช
003โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดย พระพรหมคุณากรณ์ , ให้เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
    
 


     ไฟล์เสียงจาก www.dhammajak.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น